ประกันสุขภาพของ ไทยประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ด้วยโรค COVID-19 ทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่ม
 
ครอบคลุมการรักษาในสถานที่พยาบาลที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่
 โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข
 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel
 

ตามเกณฑ์การส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทาง และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถใช้สิทธิ์ fax claim กับโรงพยาบาลคู่สัญญา (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานพยาบาล)


*หมายเหตุ: เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร. 1124
อ้างอิง : เพจไทยประกันชีวิต