ไทยประกันชีวิตแกร่ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ คงอันดับเครดิตทางการเงินที่ A- แนวโน้มมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุดในธุรกิจไทย


ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประเมินว่า ไทยประกันชีวิตมีโครงสร้างเงินกองทุนที่แข็งแกร่งจากสัดส่วนเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ระดับเงินกองทุนอยู่ที่ 409% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดไว้ที่ 140% ขณะที่ผลประเมินระดับความแข็งแกร่งในด้านเงินกองทุนประมาณการตามแบบจำลองของ (Prism FBM) ของฟิทช์ฯ พบว่าอยู่ในระดับ “แข็งแกร่ง” (Strong)

นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง การเปลี่ยนของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลหรือ Digital Disruption โดยอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อทรัพย์สิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เฉลี่ยที่ 1.9% สะท้อนการดำเนินงานที่แข็งแรงตามเกณฑ์ของฟิชท์ ที่สำคัญ ไทยประกันชีวิตมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ คือ
  • บริษัท เมจิยาสุดะ ไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด บริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ ของประเทศญี่ปุ่น
  • บริษัท CB Life Insurance จำกัด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา