คุ้มครองการตรวจโควิด-19 ตามเกณฑ์การตรวจที่ภาครัฐกำหนด
สัญญาสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองไม่เกินวงเงินกรมธรรม์
สัญญาประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน (IPD) คุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 ไม่เกินวงเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารักษาตัว

 คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้ (รพ.)
โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL)

 การเคลมค่ารักษากรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา
บริษัทฯ จะคุ้มครองตามขั้นตอนของการใช้บริการ FAX CLAIM กรณีเป็น HOSPITEL 
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะโรงพยาบาลที่ได้ส่งเอกสารให้บริษัทฯพิจารณาครบถ้วนแล้วเท่านั้น
โรงพยาบาลที่ไม่เป็นคู่สัญญา
นำส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบรับรองแพทย์ เอกสารเรียกร้องสินไหม ได้ที่สาขาและสำนักงานใหญ่

ท่านสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลคู่สัญญา
ได้ที่ https://www.thailife.com/โรงพยาบาลคู่สัญญา
อ้างอิง : เพจไทยประกันชีวิต