ในปี 2564 ทางสถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก ฟิทช์ เรตติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ประกาศอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ บมจ.ไทยประกันชีวิต โดย
 มีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS Ratings) อยู่ที่ระดับ AAA ซึ่งถือเป็นอันดับเครดิตสูงที่สุดในภาคธุรกิจไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
และคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength Ratings : IFS) อยู่ที่ระดับ A-

ข้อมูลความมั่นคงของไทยประกันชีวิต

Q: ทำไมต้องเลือกซื้อประกันชีวิตกับไทยประกันชีวิต ?
A: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเป็น "ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน" ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในรูปแบบเฉพาะบุคคล
     ที่สำคัญไทยประกันชีวิตมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้พร้อมดูแลผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์
     นอกจากนี้ เรายังมีตัวแทน Life Partner ที่พร้อมเป็นคู่คิดวางแผนและดูแลชีวิต สุขภาพ การเงิน ของผู้เอาประกันภัย ในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Life Style) ของลูกค้า
 
Q: ไทยประกันชีวิตมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร ?
A: ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งมาก โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ 334% ซึ่งสูงกว่าอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดที่ 120% เงินสำรองประกันชีวิต 385,723 ล้านบาท และสินทรัพย์ 511,391 ล้านบาท
 
Q: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไทยประกันชีวิตได้รับผลกระทบหรือไม่ ?
A: บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากอัตราการจ่ายสินไหมสุขภาพของบริษัทฯ ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทียบกับหลังการแพร่ระบาด อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
- ปี 2562 จำนวนการเคลมสินไหมทดแทนทั้งสินไหมมรณกรรมและสินไหมสุขภาพ ประเภทกรมธรรม์รายบุคคล (Ordinary Life) และประเภทสินเชื่อ (Credit Life) ประมาณ 722,000 ราย รวมเป็นเงินจ่ายสินไหมประมาณ 11,300 ล้านบาท
- ปี 2563 จำนวนการเคลมสินไหมทดแทน ประมาณ 608,000 ราย รวมเป็นเงินจ่ายสินไหมประมาณ 10,600 ล้านบาท
- ปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) จำนวนการเคลมสินไหมทดแทน ประมาณ 478,000 ราย รวมเป็นเงินจ่ายสินไหมประมาณ 9,800 ล้านบาท
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านสินไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
Q: ไทยประกันชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์คืนแก่ลูกค้าตามสัญญากรมธรรม์ได้ใช่หรือไม่ ?
A: บริษัทฯ ขอยืนยันให้ผู้ถือกรมธรรม์ของไทยประกันชีวิตเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยได้รับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินจากสถาบันฟิทช์ เรตติ้งส์ อยู่ที่ AAA (tho.) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของธุรกิจไทย ทำให้พร้อมดูแลลูกค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
Q: ไทยประกันชีวิตมีนโยบายยกเลิกสัญญากรมธรรม์ของลูกค้าหรือไม่ ?
A: ไทยประกันชีวิตไม่มีนโยบายยกเลิกสัญญากรมธรรม์ ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญต่อการรับประกันภัย หรือมีเจตนาทุจริตต่อบริษัทฯ