คุณไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน

 

1. สร้างคุณค่าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเป็นบริษัทประกันชีวิต ที่ลูกค้าชื่นชม (Admired)

2. สร้างคุณค่าคนในองค์กร เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยพนักงาน (Caring)

3. สร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรหรือคู่ค้า โดยต้องเป็นบริษัทที่คู่ค้าเลือก (Preferred)

4. สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นองค์กรที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Return)

5. สร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม (Responsible Corporate Citizen)

6. สร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแล คือมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม รอบคอบ โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Prudent)