สืบเนื่องจากกรณีมีผู้เข้าใจผิดว่า 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ 
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทเดียวกัน


ไทยประกันชีวิต ขอเรียนให้ทราบว่า 

“ไทยประกันชีวิต” ไม่ใช่บริษัทเดียวกับ “ไทยประกันภัย” 

ผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริหาร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน

“ไทยประกันชีวิต” มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง
และมั่นคง พร้อมเคียงข้างผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์