ไทยประกันชีวิตให้ความคุ้มครองลูกค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 New

สำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต คุ้มครองการตรวจโควิด-19 ไทยประกันชีวิตให้ความคุ้มครอง ตามสัญญาประกันสุขภาพ ตามกรมธรรม์

ประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต คุ้มครองการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วย COVID-19 New

ประกันสุขภาพของ ไทยประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ด้วยโรค COVID-19 ทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่ม